Statut Udruženja

Statut Udruženja

Na osnovu čl. 9. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH“, broj 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), Osnivačka Skupština Udruženje članova odbora privrednih društava u Bosni i Hercegovini , na sjednici održanoj 17.10.2012. godine u Banjaluci, donosi

 

S T A T U T

Udruženja članova odbora privrednih društava

u Bosni i Hercegovini

 

 

I – OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

 

Pod članovima privrednih društava u Bosni i Hercegovini podrazumijevaju se: članovi upravnih odbora, članovi nadzornih odbora, članovi odbora za reviziju i članovi izvršnih odbora u privrednim društvima koja su registrovana na području Bosne i Hercegovine.

 

Ovim Statutom utvrđuje se:

–          puni naziv Udruženja i skraćeni naziv

–          sjedište

–          ciljeve Udruženja;

–          djelatnost Udruženja;

–          postupak za primanje i isključivanje članova;

–          prava i obaveze članova Udruženja

–          organe i zvaničnike Udruženja, način njihovog izbora, uslove i način opoziva, ovlaštenja, način odlučivanja, kvorum i prvila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, trajanje mandata, odgovornost, uslove i način prestanka rada odnosno raspuštanja, postupak sazivanja skupštine;

–          sticanje i raspolaganje imovinom;

–          pravila za ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ ovlašćen za nadzor nad korišćenjem tih sredstava;

–          način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

–          način ostvarivanja javnosti rada;

–          postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih opštih akata Udruženja;

–          oblik i sadržaj pečata Udruženja;

–          zastupanje Udruženja;

–          uslove i postupak za spajanje, podjelu ili raspuštanje, odnosno prestanak rada Udruženja

–          pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja.

 

Član 2.

 

Puni naziv Udruženja:

Udruženje članova odbora privrednih društava u Bosni i Hercegovini

Удружење чланова одбора привредних друштава у Босни и Херцеговини

Udruga članova odbora gospodarskih društava u Bosni i Hercegovini

 

Skraćeni naziv Udruženja:

Udruženje članova odbora privrednih društava u BiH

Удружење чланова одбора привредних друштава у БиХ

Udruga članova odbora gospodarskih društava u BiH

 

Naziv Udruženja će se koristiti na latinici i ćirilici, i na sva tri jezika ravnopravno.

 

Član 3.

 

Sjedište Udruženja: ulica Bulevar mira bb, Brčko.

 

Udruženje može promijeniti naziv I sjedište o čemu odluku  donosi Skupština Udruženja nadpolovičnom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

 

Član 4.

 

Udruženje stiče status pravnog lica danom registracij, odnosno danom upisa  u registar udruženja koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

 

Udruženje je neprofitna, nepolitička i nezavisna organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama  Bosne I Hercegovine.

 

U pravnom prometu s trećim licima Udruženje istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun. U pravnom prometu s trećim licima Udruženje za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Pred drugim pravnim i fizičkim licima, institucijama i subjektima, Udruženje zastupa Predsjednik, a u njegovom odsustvu Potpredsjednik, u skladu sa članovima 29 – 32. ovog Statuta.

 

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, lica iz prethodnog stava mogu dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

 

Član 5.

 

 

Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika 35mm u kojem je na unutrašnjoj ivici kruga latinicom i ćirilicom upisan puni naziv Udruženja: Udruženje članova odbora privrednih društava u Bosni i Hercegovini, i sjedište Brčko.

 

Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je Predsjednik Udruženja.

 

 

 

II – CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

 

Član 6.

 

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 1. 1.      okupljanje i unaprijeđenje članova odbora privrednih društava radi zaštite, unaprijeđenja i afirmacija pravila stuke i profesionalne etike u svrhu razvijanja profesionalnih sposobnosti članova odbora privrednih društava u preduzetničkoj radnoj kulturi;
 2. 2.      pomoć u zastupanju i predstvaljanju interesa članova Udruženja;
 3. 3.      organizovanje programa edukacije, okruglih stolova, skupova i predavanja;
 4. 4.      pomoć u organizaciji i realizaciji različitih programa i projekata iz oblasti korporativnog upravljanja;
 5. 5.      briga o zaštiti i pravnoj sigurnosti članova odbora privrednih društava;
 6. 6.      aktivno učešće u unapređenju zakonske i podzakonske regulative iz područja od interesa za Udruženje;
 7. 7.      izdavanje biltena, brošura i publikacija u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 8. 8.      saradnja s privrednim komorama, poslodavcima, industrijskim sindikatima i drugim institucijama u vezi s ostvarivanjem ciljeva i zadataka Udruženja, organizacija vanjske podrške i sistema kolektivnih pogodnosti u pružanju intelektualno – konsultantskih usluga i poslovnih informacija za potrebe članova i
 9. 9.      saradnja sa drugim udruženjima i srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Član 7.

 

Rad Udruženja je javan.

 

Javnost rada obezbjeđuje se:

 1. neposrednim i pravovremenim izvještavanjem članova o radu Udruženja i značajnim događajima pisanim izvještajima ili na drugi prikladan način
 2. pozivanjem članova na značajnije manifestacije koje organizuje Udruženje
 3. putem sredstava javnog informisanja.

 

Za javnost rada zadužen je Predsjednik Udruženja.

 

 

 

III – ČLANSTVO U UDRUŽENJU I PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

 

Član 8.

 

 

Članovi mogu biti redovni i počasni, a Udruženje je dužno voditi spisak svih svojih članova.

 

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

 

Redovni član Udruženja može postati fizičko lice ukoliko ima iskustvo kao član u nadzornom odboru, upravnom odboru, odboru za reviziju ili izvršnom odboru privrednog društva koje je registrovana na teritoriji BiH.

Svako lice koje želi da postane član Udruženja može da podnese zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru Udruženja.

 

Kriteriji na osnovu kojih će Upravni odbor Udruženja odobravati zahtjev za prijem u članstvo biće propisani posebnim aktom Upravnog odbora, pri čemu kriteriji podliježu ograničenjima u smislu zabrane diskriminacije koja je utvrđena Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.

 

Član Udruženja može postati i pravno lice koje je zainteresovano za unapređenje kvaliteta rada članova odbora privrednih društava i nivoa korporativnog upravljanja.

 

Počasne članove imenuje Upravni odbor na prijedlog bilo kog redovnog člana Udruženja.

 

Počasni član Udruženja može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji svojim radom značajno doprinese razvoju korporativnog upravljanja u BiH ili na drugi način doprinese razvoju i radu Udruženja, kao i svako lice koje pokloni Udruženju finansijska sredstva, pokretnu ili nepokretnu imovinu.

 

Počasni članovi učestvuju u radu Udruženja savjetodavnom funkcijom, ali nemaju pravo glasa.

 

Član 9.

 

Odluku o visini članarine za redovne članove donosi Skupština.

 

Skupština određuje iznos članarine za tekuću godinu.

 

Plaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena.

 

Član 10.

 

Skupštinu Udruženja čine svi redovni članovi Udruženja..

 

Svi redovni članovi Udruženja imaju ista prava, obaveze i odgovornosti.

 

Udruženje može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim licima za poseban doprinos i aktivnost u radu Udruženja.

 

Član 11.

 

Član Udruženja ima pravo:

 1. birati i biti biran u organe Udruženja, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
 2. učestvovati u djelatnostima Udruženja;
 3. davati prijedloge i mišljenja o radu Udruženja i
 4. biti obaviješten o radu Udruženja.

 

Član Udruženja dužan je:

 1. pridržavati se ovog statuta i svih drugih akata Udruženja;
 2. ostvarivati ciljeve i zadatke Udruženja;
 3. pridržavati se odredaba Statuta;
 4. čuvati materijalna dobra Udruženja i izvršavati preuzete obaveze;
 5. čuvati i podizati ugled Udruženja;
 6. plaćati godišnju članarinu i
 7. učestvovati u programima edukacije u organizaciji Udruženja.

 

Član 12.

 

Član Udruženja, koji prihvati vršenje određenih aktivnosti u Udruženju, dužan je te aktivnosti vršiti savjesno, odgovorno, blagovremeno i u interesu Udruženja.

 

O rezultatima svojih aktivnosti dužan je blagovremeno obavještavati Upravni odbor Udruženja.

 

Za svoj rad i aktivnosti u Udruženju, članovi Udruženja odgovorni su Upravnom odboru Udruženja.

 

Član 13

 

Član Udruženja koji preuzme obavezu za vršenje ili izvršenje određenih aktivnosti, a tu obavezu ne izvrši ili je izvrši neblagovremeno ili protivno interesima Udruženja, bez opravdanih razloga, može biti isključen iz članstva Udruženja.

 

Za teže povrede Statuta protivno cilju i zadacima Udruženja, na prijedlog člana Udruženja, Upravni odbor može članu izreći:

 1. suspenziju zbog neovlašćenog istupanja u ime Udruženja ili
 2. isključenje iz Udruženja zbog težih povreda Statuta.

 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor.

 

Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti pismeno obavješten o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

 

Svakom članu mora biti omogućen i primjeren vremenski rok za izjašnjavanje ili opravdanje u trajanju od 15 dana od dana uručenja prijedloga za isključenje.

 

Član koji je nezadovoljan odlukom o isključenju može uložiti žalbu Skupštini.

 

Isključeni član ima pravo na žalbu, u roku od 30 dana od dana prijema odluke o isključenju, Skupštini Udruženja. U toku postupka po žalbi miruju prava i obaveze člana Udruženja.

 

Skupština po žalbi donosi konačnu odluku.

 

Član 14.

 

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. dobrovoljnim istupom na osnovu pismenog zahtjeva člana;
 2. isključenjem iz Udruženja, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
 3. neplaćanjem članarine neprekidno godinu dana i poslije pismene opomene u kojoj je određen rok od najmanje 15 dana za uplatu neplaćenih članarina;
 4. na osnovu pravosnažne sudske presude kojom je članu Udruženja  izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od 3 godine;
 5. smrću člana i
 6. prestankom rada Udruženja.

 

 

 

IV – ČLANSKA KARTA

 

Član 15.

 

Članu Udruženja se izdaje članska karta na osnovu unosa u Registar članova.

Sekretar Udruženja vodi Registar članova.

 

Odluku o sadržaju i obliku članske karte donosi Upravni odbor Udruženja.

 

U slučaju promjene bilo kog od podataka u članskoj karti, član Udruženja je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, zatražiti izdavanje nove članske karte.

 

Članska karta je vlasništvo Udruženja i u slučaju prestanka članstva u Udruženju, ista se mora vratiti Udruženju.

 

Troškove izdavanja članske karte snosi Udruženje.

 

Član 16.

 

Članska karta je osnovni oblik identifikacije članstva u Udruženju, putem koje član potvrđuje svoj identitet i ostvaruje svoja prava i obveze.

 

Članskom kartom se ne može utvrđivati identitet za javne potrebe izvan djelokruga i aktivnosti Udruženja.

 

 

 

 

V – ORGANI UDRUŽENJA

 

Član 17.

 

Organi Udruženja su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Predsjednik Udruženja,
 4. Potpredsjednik Udruženja i
 5. Predsjednik Skupštine Udruženja.

Član 18.

Članovi organa Udruženja ne mogu glasati po pitanjima u kojima se kao interesane strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi i njihova rodbina u uspravnoj ili pobočnoj liniji do trećeg stepena, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom datog člana, odnosno po pitanjima u pogledu kojih član imaekonomski interes.

 

Pored toga članovi organa Udruženja imaju obavezu da osiguraju  da se sve transakocije Udruženja zaključuju prema pravičnoj tržišnoj vrednosti, odnosno prema uslovima koji su povoljniji za Udruženje.

 

Skupština

 

Član 19.

 

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja.

 

Član 20.

 

Skupština se sastaje prema potrebi, a namanje jednom u toku kalendarske godine.

 

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik Skupštine Udruženja utvrđuje dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, kao i dnevni red. Odluka o sazivanju se dostavlja svakom članu Skupštine, najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine Udruženja.

 

Predsjednik Skupštine Udruženja je dužan sazvati Skupštinu kada to zahtjeva najmane jedna trećina članova Skupštine ili kada to zatraži Predsjednik Upravnog odbora ili Potpredsjednik Udruženja. U svom zahtjevu predlagači su dužni navesti dnevni red.

 

Ako Predsjednik Skupštine Udruženja ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana, u slučaju iz prethodnog stava, odluku o sazivanju Skupštine može donijeti i Upravni odbor.

 

Član 21.

 

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna nadpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruženja, osim ako ovim Statutom nije drugačije predviđeno.

 

Ukoliko na sjednici Skupštine ne bude zadovoljen kvorum, ponovljena sjednica Skupštine održaće se nakon proteka sat vremena ukoliko je prisutna najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Udruženja.

 

Svoje odluke Skupština donosi javnim glasanjem.

 

Član 22.

 

Skupština Udruženja:

 1. donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene ovim Statutom;
 2. odlučuje o spajanju, podjeli i raspuštanju odnosno prestanku rada Udruženja;
 3. bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora;
 4. bira i razrješava dužnosti Predsjednika i Potpredsjednika Udruženja, predsjednika Skupštine Udruženja;
 5. usvaja izvještaj o radu Upravnog odbora i izvještaj o radu Predsjednika Udruženja;
 6. usvaja godišnji finansijski izvještaj Udruženja;
 7. odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruženja;
 8. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom;
 9. odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa Udružanja.

 

Skupština Udruženja može razriješiti organe koje bira u cijelosti ili pojedine njihove članove i prije isteka mandata na koji su izabrani ako ne izvršavaju povjerene zadatke. Ukoliko Skupština razrješava organe u cijelosti, tada se bira novi organ sa punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove organa, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata organa u čiji su sastav izabrani.

 

Predsjednik Skupštine Udruženja

 

Član 23.

 

Predsjednika Skupština biraju članovi Udruženja na sjednici Skupštine Udruženja nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Predsjednik Skupštine se bira na mandat od četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

 

Član 24.

 

Prava i obaveze Predsjednika Skupštine Udruženja:

 1. saziva sjednice Skupštine Udruženja,
 2. predlaže dnevni red,
 3. predsjedava sjednicama Skupštine,
 4. potpisuje odluke donesene na Supštini Udruženja,
 5. koordinira rad organa Udruženja i
 6. vrši druge poslove koje mu odredi Skupština Udruženja, kao i druge poslove predviđene ovim Statutom.

 

Predsjednik Skupštine može biti razrješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:

 1. 1.   ostavkom, pri čemu funkcija prestaje danom podnošenja pismenog obavještenja Uprvanom odboru ili
 2. 2.   kada ne obavlja pravilno poslove i zadatke, i na zahtjev bilo kojeg člana Udruženja prijedlog o razrješenju bude usvojen nadpolovičnom većinom prisutnih članova na sjednici Supštine Udruženja.

 

Upravni odbor

 

Član 25.

 

Upravi odbor Udruženja je izvršni organ Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja je istovremeno i Predsjednik Upravnog odbora.

 

Upravni odbor broji pet članova.

 

Članove Upravnog odbora bira Skupština nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, na period od četiri godine.

 

Predsjednik Udruženja i Potpredsjednik Udruženja po svojoj funkciji su članovi Upravnog odbora.

 

Upravni odbor može da donese Poslovnik o svom radu kojim bi bliže uredio način rada odbora.

 

Član 26.

 

Članovi Upravnog Odbora odgovorni su za zakonitost odluka koje donose.

 

Ako se broj članova Upravnog odbora smanji ispod broja predviđenog ovim Statutom Predsjednik Skupštine Udruženja dužan je sazvati Skupštinu u roku od 15 dana.

 

Upravni odbor i svaki član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini Udruženja.

 

 

Član 27.

 

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:

 1. na sopstveni zahtjev;
 2. ako ne prisustvuje sjednici Upravog odbora tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 3. ako se zalaže ili predlaže donošenje odluka koje nisu u skladu sa propisima i interesima Udruženja;
 4. ako svojim radom u Upravnom odboru ruše ugled Udruženja i
 5. u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i aktima Udruženja.

 

O opozivu člana Upravog odbora odlučuje Skupština, na prijedlog člana Upravnog odbora, nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja.

 

Član 28.

 

Predsjednik Udruženja saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje, i predsjedava sjednicama. Svaki član Upravnog odbora ima pravo tražiti sazivanje sjednice, ako smatra da je o pitanju koje treba raspraviti potrebno sazvati sjednicu.

 

Sjednica Upravnog odbora može biti održana ukoliko je prisutna nadpolovična većina članova Upravnog odbora.

 

Članovi Upravnog odbora mogu na sjednicama Upravnog odbora prisustvovati, učestvovati i glasati i putem telefona, faksa, korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio ili vizuelne komunikacijske opreme.

 

Upravni odbor donosi sve odluke nadpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova.

Odluke i zapisnici sa sjednica Upravnog odbora biće u pisanoj formi i moraju biti potpisani od strane Predsjednika Upravnog odbora, trajno se čuvaju u arhivi Udruženja.

 

Član 29.

 

Upravni odbor:

 1. priprema nacrt statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 2. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupšina;
 3. upravlja imovinom Udruženja;
 4. podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje;
 5. imenuje komisije i slična tijela prema potrebi Udruženja te im određuje zadatke;
 6. podnosi Skupštini izvještaj o primanju novih članova i o isključenju članova Udruženja;
 7. donosi godišnji program rada i politiku razvoja;
 8. utvrđuje prijedlog finansijskog plana i podnosi Skupštini na usvajanje;
 9. razmatra godišnji finansijski izvještaj i podnosi Skupštini na usvajanje;
  1. bira člana Upravnog odbora zaduženog za finansije i blagajnu Udruženja
  2. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

 

Predsjednik i Potpredsjednik

 

Član 30.

 

Predsjednik Udruženja zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu u okviru registrovane djelatnosti Udruženja.

 

Skupština bira Predsjednika i Potpredsjednika Udruženja na period od četiri godine. Ista osoba može se ponovo izabrati za Predsjednika, odnosno Potpredsjednika.

 

Predsjednik Udruženja ima istovremeno i položaj Predsjednika Upravnog odbora, a Potpredsjednik Udruženja je i Potpredsjednik Upravnog odbora.

 

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Predsjednik i Potredsjednik Udruženja, koje imenuje i razrješava Skupština, u skladu sa Statutom.

 

Član 31.

 

Predsjednik Udruženja:

 1. zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
 2. odlučuje o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Udruženja, koji su u skladu sa finansijskim planom, u saradnji sa Upravnim odborom;
 3. odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja zajedno sa Upravnim odborom;
 4. priprema finansijski plan u saradnji sa Upravnim odborom i dostavlja Skupštini na usvajanje;
 5. podnosi Skupštini i Upravnom odboru godišnji izvještaj o svom radu;
 6. izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine;
 7. održava stalne kontakte sa javnošću i promoviše ciljeve Udruženja;
 8. prati realizaciju finansijskog plana Udruženja;
 9. usklađuje rad organa Udruženja i ostvaruje saradnju sa drugim organima i institucijama
 10. brine se o ostvarivanju načela javnosti rada Udruženja i ostvarivanju prava članova Udruženja
 11. učestvuje u radu organa Udruženja;
 12. čuva pečat Udruženja i
 13. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja vodi brigu da rad organa Udruženja bude u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima, te odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata Udruženja.

 

Za svoj rad i provođenje odluka Predsjednik Udruženja odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

Član 32.

Predsjednik i Potpredsjednik Udruženja mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:

 1. na sopstveni zahtjev;
 2. ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Predsjednika Udruženja i
 3. u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

 

Inicijativu o opozivu Predsjednika Udruženja može dati svaki član Skupštine Udruženja, a odluka se usvaja nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

 

Skupština Udruženja će izabrati novog Predsjednika na istoj sjednici na kojoj je usvojena odluka o opozivu dotadašnjeg Predsjednika Udruženja.

 

Član 33.

Potpredsjednik Udruženja pomaže u radu Predsjedniku Udruženja i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegova djelokruga.

 

Potpredsjednik Udruženja zamjenjuje Predsjednika Udruženja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, i tada ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene za Predsjednika Udruženja.

 

A ukoliko je i Potpredsjednik odsutan, Predsjednik Udruženja može ovlastiti nekog od članova Upravnog odbora da zastupa Udruženje u određenim pravnim poslovima, pri čemu određuje granice ovlaštenja u zastupanju.

 

Član 34.

 

Sekretara Udruženja bira Upravni odbor.

 

Sekretar se bira na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

 

Sekretar učestvuje u radu Upravnog odbora, ali bez prava glasa.

 

Sekretar Udruženja vodi Registar članova.

 

Za svoj rad sekretar Udruženja je odgovoran Upravnom odboru Udruženja.

 

Član 35.

 

Sekretar Udruženja:

 1. vodi sve administrativne poslove Udruženja;
 2. priprema i dostavlja materijale za sjednice Skupštine i Upravog odbora;
 3. poziva članove na sjednice organa Udruženja;
 4. vodi spisak članova Udruženja;
 5. učestvuje u radu organa Udruženja bez prava glasa;
 6. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine Udruženja.

 

 

 

VI – USLOVI POSTUPKA ZA SPAJANJE, PODJELU I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 36.

Udruženje se može spojiti ili podijeliti u drugo Udruženje u skladu sa zakonom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja.

 

Spajanje je osnivanje novog udruženja na koje prelazi cjelokupna imovina tri ili više udruženja koja se spajaju. Spajanjem, udruženja prestaju da postoje, a na postupak upisa novonastalog udruženja primjenjuju se odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama BiH koje se odnose na osnvanje udruženja.

 

Udruženje se može podijeliti na dva ili više udruženja. Podijeljeno udruženje prestaje da postoji, a na postupak upisa novonastalih udruženja primjenjuju se odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama BiH koje se odnose na osnivanje udruženja.

 

Odlukom o postupku za spajanje, podjelu ili prestanak rada Udruženja rješavaju se pitanja imovine Udruženja uz popis imovine, sastavljanje likvidacionog plana, te podmirivanje finansijskih obaveza u skladu sa zakonom.

 

Ovom odlukom reguliše se naročito: naziv i sjedište te podjela imovine, prava i obaveze, kao i druga pitanja koja se odnose na statusne promjene Udruženja.

 

Spajanje, podjela ili prestanak rada Udruženja mogu se izvršiti pod uslovom:

 1. da ne postoje zakonske smetnje;
 2. da je prijedlog podnesen od Upravnog odbora i
 3. da postoji elaborat o ekonomskoj opravdanosti.

 

 

 

VII – UDRUŽIVANJE UDRUŽENJA I ORGANIZACIONI OBLICI

 

Član 37.

 

Udruženje se može udružiti u druge asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

Udruženje je otvoreno za saradnju sa svim vladinim, nevladinim i drugim organizacijama čiji su programi i ciljevi u skladu ili nisu u suprotnosti sa ciljevima Udruženja.

 

Član 38.

 

Udruženje obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

Udruženje može van sjedišta imati podružnice o čemu odlučuje Skupština Udruženja.

 

Predstavništva nemaju nikakvih samostalnih ovlaštenja niti imaju svojstvo pravnog lica.

 

 

VIII – SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA

 

Član 39.

 

Udruženje raspolaže sredstvima koja se sastoje od stvari, novčanih sredstava i prava.

 

Udruženje ostvaruje prihode od:

 1. članarine
 2. dobrovoljnih priloga i poklona
 3. donacija i
 4. drugih izvora prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom.

 

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izvještaje u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvao neprofitnih organizacija. Godišnji finansijski izvještaji Udruženja podnose se Skupštinina usvajanje.

 

Organi Udruženja dužni su da upravljaju imovinom Udruženja sa dužnom pažnjom i na odgovoran i zakonit način u najboljem interesu udruženja.

 

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg usvaja Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom usvojenim na Skupštini, odlučuje Upravni odbor Udruženja.

 

Eventualni višak prihoda nad rashodima, koje bi ostvarilo u obavljanju svoje djelatnosti, Udruženje može koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje te djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

 

Član 40.

Nadzor nad zakonitošću i namjenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstavima Udruženja vrši Skupština.

 

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno završnih finansijskih izvještaja.

 

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi i na vanrednoj sjednici Skupštine Udruženja.

 

 

 

IX – PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 41.

 

Udruženje može prestatu sa radom dobrovoljno ili po sili zakona pod uslovim utvrđenim zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.

 

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor:

1. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana,

2. ako se broj članova Udruženja smanji ispod tri i

3. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

 

Odluka o prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja kvalifikovanom (2/3) većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruženja.

 

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja Skupština donosi i plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja.

 

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija je dužnost da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

 

Član 42.

Imovina kod raspuštanja Udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijeliće se nekom drugom Udruženju koje obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine Udruženja.

 

 

 

X – DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA

 

Član 43.

 

Statut je osnovni akt Udruženja i svi ostali akti moraju biti u skladu sa Statutom. Statut, kao i izmjene i dopune Statuta, Udruženja donosi Skupština kvalifikovanom (2/3) većinom prisutnih članova.

 

Član 44.

 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta može podnijeti:

 1. Upravni odbor ili
 2. najmanje trećina članova Skupštine, shodno članu 20. ovog Statuta.

 

O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta upoznaće se članstvo Udruženja.

 

Član 45.

 

Pored Statuta, Udruženje može donositi i druge opšte akte koji će bliže i konkretnije regulisati pojedina pitanja od značaja za rad i funkcioniranje Udruženja.

 

Organi Udruženja donose opšta akta Udruženja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Član 46.

Udruženje može dodjeljivati zahvalnice, plakete, te ostala slična priznanja i nagrade.

 

Priznanja i nagrade iz prethodnog stava se mogu dodijeliti fizičkim i pravnim licima koja su pružila poseban doprinos unaprijeđenju rada Udruženja ili postizanju i promociji ciljeva za koje se Udruženje zalaže.

 

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada, na prijedlog Predsjednika ili bilo kod člana Upravnog odbora, donosi Upravni odbor Udruženja.

 

Skupština Udruženja može povodom određenih jubileja ili manifestacija koje organizuje, dodjeljivati i određene nagrade, poklone i diplome.

 

Kriteriji za dodjelu priznanja i nagrada će se regulisati posebnim aktom koji donosi Upravni odbor Udruženja.

 

 

 

 

 

 

XI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 47.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u registar udruženja koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Broj: 02/12

Brčko, 17.10.2012. godine

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OSNIVAČKE SKUPŠTINE

 

_______________________________

/Branko Kecman/